Generalforsamling i Voldsfjordkryssing torsdag den 28.juni 2018

Det vart presentert ei ny bruløysing – korleis denne er tenkt, ser du ved å gå inn på linken: https://vimeo.com/272251419

Skulle de ynskje meir opplysningar om løysinga/animasjonen er følgjande kontaktbare:
– Styreleiar Ola Krumsvik, mobil: 916 47 265
– Dagleg leiar Odd A. Folkestad, mobil: 468 28 059

Biletgalleri, ny bruløysing: 

Styret i Voldsfjordkryssing er etter val på generalforsamlinga:

 • Styreleiar Ola Kjell Krumsvik
 • Styremedlemer:
  • Margrete Trovåg
  • Magni Aa Berge
  • Arild Johannes Iversen
  • Edvin Dale
 • Varamedlemer:
  • Inger Håvik
  • Mats Andersson

Offentleg ettersyn av planprogram

Offentleg ettersyn – Bru over Voldsfjorden –

Volda kommune har i samarbeid med Voldsfjordkryssing AS utarbeidd planprogram for ferjefri kryssing av Voldsfjorden med bru til erstatning for ferjesambandet Volda – Folkestad.

Volda kommune varslar med heimel i plan- og bygningslova sine §§4-1, 12-8 og 12-9 om offentleg ettersyn av planprogrammet.

Planprogrammet gjer greie for aktuelle trasear for bru og vegtilknytning til eksisterande vegnett, og kva tema som skal konsekvensutgreiast i den vidare planprosessen.

Fråsegn til planprogrammet og innspel til planarbeidet kan sendast som epost til postmottak@volda.kommune.no eller til: Volda kommune, Stormyra 2, 6100 Volda.

Frist er 1. mai 2018

Det vert ope orienteringsmøte for alle interesserte på Folkestad kulturhus torsdag 5. april klokka 18.00.

Planprogram samt kart – nedlastbar pdf.: 
Planprogram. Voldsfjordkryssing.
Planprogram. Kart

 

Ferjeavløysing – viktige vedtak i komitébehandlinga av NTP

Transport- og kommunikasjonskomitéen vedtok under si handsaming følgjande vedr. ferjeavløysingsprosjekt:

 • «Komitéen mener flere ferjeavløsingsprosjekter bør realiseres. For å oppnå dette bør det blant annet legges til rette for pilotprosjekter og FoU-kontrakter som kan bidra til reduserte kostnader og kortere byggetid for nye bruer.
 • Komitéen fastslår at at det kan legges til grunn inntil 40 år med ferjeavløsning på både fylkes- og riksvegferjer. 
 • Komitéen mener det bør legges til rette for fleksiblitet innenfor finansieringsløsningen slik at tidsrammen for brukerbetaling kan utvides der det er et lokalt ønske om det».

Dagleg leiar i Voldsfjordkryssing AS, seier i ein kommentar til dette at for Voldsfjordkryssing AS var dette ei særs viktig avklaring. Og det fortel oss at vi har arbeidt «rett» til no:

 • «Vi har fått utvikla ei heilt ny løysing for Voldsfjorden med bruk av ny teknologi. Denne vil redusere investeringskostnaden dramatisk – korte ned byggetida formidabelt – og faktisk kan stort sett ALLE komponentar til brua produserast i vårt eige fylke.
 • Voldsfjordbrua kan bli ein standard for norske «fjordbruer»
 • Produksjon av brukomponentar vil i framtida kunne bli særs viktig for m.a. verftsindustrien langs heile kysten».

Utarbeiding av planprogram for bru over Voldsfjorden

Den 24. november gjorde Volda kommunestyre følgjande vedtak: «Voldsfjordkryssing AS får løyve til oppstart av arbeid med planprogram for utarbeiding av kommunedelplan for ferjefri kryssing av Voldsfjorden.»

Arbeidet har vore lyst ut i samsvar med reglane for kommunale innkjøp, og konsulentselskapet Asplan Viak AS vart vald som leverandør. Planleggar Berit Sandvik Skeide er Volda kommune sin kontaktperson i planarbeidet.

Arbeidet har starta opp, og i følgje framdriftsplanen skal Volda kommune kunne handsame det endelege planforslaget før sumarferien 2017.

Ny bruløysing for kryssing av Voldsfjorden – investeringskostnaden redusert

pontemar_2408_2016_01

Ein har tidlegare lansert ei flytebruløysing mellom Krumsvikneset – Greivsneset som – høgbru med skipspassasje midtfjords med 40 m seglingshøgde. – På eit ope møte den 24/8, vart det presentert eit nytt løysingsalternativ – lavbru med automatisk skipssluse.

Medan den forrige løysinga hadde om lag 6% stigning , vert denne nye lavbrua flat med ei høgd som gjer at ordinær båttrafikk kan passere under brua. I tillegg vil den ha ei automatisk skipssluse slik at store skip lett kan passere.

Det var styreleiar Geir Lasse Kjersem frå LMG Marin som presenterte denne nye løysinga. Kjersem vektla at den nye bruløysinga er svært kostnadseffektiv – samanlikna med høgbruløysinga som tidlegare er lansert, reknar ein med at investeringskostnaden på sjølve brua blir redusert med inntil 40%. – Han presiserte at det var viktig å få fram at denne nye løysinga er basert på allereie godt utprøvd teknologi.

Fleire mogelegheiter

I den vidare utgreiinga av bru mellom Folkestad og Volda, vil ein også vurdere eit alternativ der kryssinga av fjorden vert gjort mellom Folkestad og Andaneset.

Bru over Voldsfjorden. Illustrert av LMG Marin.

Ekstraordinær generalforsamling

Den 24.08 blei det halde ekstraordinær generalforsamling i Voldsfjordkryssing AS. Dette var den første generalforsamlinga etter den gjenomførde emisjonen i selskapet. Det var stort frammøte – aksjonærar tilsvarande 83% av aksjekapitalen var frammøtte.

På agendaen stod m.a. saker som:

 • Val av nytt styre
 • Val av styreleiar
 • Fastsetjing av godtgjersler til styret/styreleiar
 • Orientering om engasjering av ny dagleg leiar.

Nytt styre
Det nye styret ser no slik ut:

 1. Ola Krumsvik, styreleiar, 6120 Folkestad
 2. Margrete Trovåg, styremedlem, 6120 Folkestad (Straumshamn)
 3. Arild Johannes Iversen 6103 Volda
 4. Edvin Dale 6133 Lauvstad
 5. Magni Aa Berge, Gloppen

Varamedlemer:

 1. Mats Anderson, Eid
 2. Inger Gjengedal Håvik 6110 Austefjord

Ny styreleiar
Ola Krumsvik blei av Generalforsamlinga samrøystes vald til ny styreleiar

krumsvik
Ola Krumsvik. Foto: Privat. 

Ny dagleg leiar
Generalforsamlinga vart orientert om at styret har tilbode Odd A. Folkestad å gå inn i funksjonen som dagleg leiar i Voldsfjordkryssing AS. Folkestad hadde avklart før generalforsamlinga at han aksepterte tilbodet.

odda
Odd A. Folkestad. Foto: Privat